Oikeusministeriö tiedotti 1.3.2018:

Hallitus esittää uuden tietosuojalain säätämistä henkilötietojen käsittelyä koskevaksi yleislaiksi. Tietosuojalailla täydennettäisiin ja täsmennettäisiin EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.
Ehdotettu tietosuojalaki ei muodostaisi itsenäistä ja kattavaa sääntelykokonaisuutta, vaan sitä sovellettaisiin rinnakkain EU:n tietosuoja-asetuksen kanssa. Tietosuoja-asetus koskee lähtökohtaisesti kaikenlaista henkilötietojen käsittelyä. Se sisältää säännökset rekisteröidyn oikeuksista sekä rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän velvollisuuksista.

EU:n tietosuoja-asetus tulee sellaisenaan sovellettavaksi jäsenvaltioissa, mutta se jättää kuitenkin mahdollisuuden säätää tietyissä kysymyksissä poikkeuksia ja täsmennyksiä. Niistä säädettäisiin uudella tietosuojalailla. Tietosuojalailla säädettäisiin myös muun muassa valvontaviranomaisesta sekä eräistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä erityistilanteista, kuten sananvapauden ja henkilötietojen suojan yhteensovittamisesta.
EU:n tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa jäsenvaltioissa 25.5.2018. Uusi tietosuojalaki tulisi esityksen mukaan voimaan samaan aikaan. Samalla kumottaisiin nykyinen henkilötietolaki sekä laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta.

Lisätietoa:
http://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tietosuojalaki-taydentaisi-eu-n-tietosuoja-asetusta

Tietosuojalakia koskeva hallituksen esitys on nyt siis annettu eduskunnalle.
 
Ehdotuksen teksti on kokonaisuudessaan saatavissa: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_9+2018.aspx

Oppaan sisältöä päivitetään, kun tietosuojalaista saadaan lisää tietoa. Myös ohjeita voidaan täsmentää lukijoiden kommenttien perusteella. Tämä oppaan versio on päivitetty 23.2.2018.

Jos tiedoston lataaminen ei onnistu, kokeile toisella selaimella (esimerkiksi Chrome tai Firefox).

https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/yritystoiminnan-abc/yrittajan-tietosuojaopas-570864